Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

pdf   print   Email

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Cổ đông về sửa đổi bổ sung Điều lệ, sử dụng thặng dư vốn cổ phần, phát hành thêm cổ phiếu.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5 năm 2016

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,395
Top