THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

pdf   print   Email

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00, Chủ nhật, Ngày 19 tháng 06 năm 2016

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace – Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

3. Nội dung chính (tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm):

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2015;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;

- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

- Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên;

- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2015;

- Các vấn đề khác (nếu có).

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2016.

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.salpastic.com.vn

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 13/06/2016 về Công ty theo số Fax (08) 3 8155262

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Tài liệu họp. Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

 

Đính kèm:

Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,452
Top