Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

pdf   print   Email

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 155.463 CP (tỷ lệ 1,19%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/09/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/10/2016.

Nguồn: HNX

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 647,537
Top