Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

pdf   print   Email

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2016

2. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 năm 2016
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Saplastic Long An.

VSD

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 647,525
Top