Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 36.000 CP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 36.000 CP

pdf   print   Email

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Tuấn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 145.363 CP (tỷ lệ 1,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 36.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 109.363 CP (tỷ lệ 0,84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2016.

Nguồn: HNX

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,348
Top