SPP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

SPP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

pdf   print   Email

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn

Mã chứng khoán: SPP

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/06/2017 đến 30/06/2017
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

VSD

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,827
Top