NGUYỄN HỒNG TUẤN - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

NGUYỄN HỒNG TUẤN - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP

pdf   print   Email

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN HỒNG TUẤN

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: SPP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 109.363 CP (tỷ lệ 0,84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/05/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/06/2017.

HNX

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,794
Top