THÔNG BÁO HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

THÔNG BÁO HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

pdf   print   Email

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00, Chủ nhật, Ngày 18 tháng 06 năm 2017

2. Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị MerPerle Crystal Palace – Số C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

3. Nội dung chính (tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm):

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2016;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS 2017 - 2022

- Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- Thể lệ Bầu cử thành viên HDQT, BKS

- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2016;

- Tờ trình phát hành cổ trả cổ tức và phát hành tăng vốn từ cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

- Các vấn đề khác (nếu có).

Đính kèm:

 

 

 

Đặt câu hỏi
  Telex   VNI   Off
Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 713,869
Top