Tin tức cho cổ đông/Các tin về cổ phiếu SPP - www.Saplastic.com.vn
abcimage3Saplastic
Thành Tích Saplastic

CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT

CBTT BB họp, Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bao bì nhựa Sài Gòn ngày 22/02/2016

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn công bố thông tin

SPP: Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 25/11/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn đã  nhận Giấy Chứng nhận đang ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khóa Việt Nam cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 24/11/2015

Ngôn ngữ 
Hình ảnh quảng cáo

Thống kê

Tổng số truy cập: 629,497
Top